Start van de renovatiegolf!

Het is tijd voor een ambitieus nationaal uitvoeringsprogramma om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.
Die oproep deden wij, een brede coalitie van marktpartijen, belangenbehartigers en NGO’s, aan de politiek voorafgaand aan de kabinetsformatie in 2021.
In het Klimaatakkoord is afgesproken om tot 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen energieneutraal te maken.
Daarvoor moet het tempo per direct omhoog. Maak de renovatieopgave daarom topprioriteit.
Dat is goed voor het klimaat, goed voor de economie en goed voor bewoners.

10-puntenplan

Ons 10-puntenplan voor de renovatiegolf

1

Kom tot een meerjarig, landelijk uitvoeringsprogramma tot 2050 met een stevige regierol van de Rijksoverheid om kennis te bundelen en de regionale en lokale uitvoering te coördineren.

Een nationaal financieel en juridisch instrumentarium mag hierbij niet ontbreken, waaronder toereikende standaard- en streefwaarden voor de energiezuinigheid van gebouwen, die leiden tot een additionele CO2-besparing ten opzichte van staand beleid.

2

Kies voor een grote eerste stap en zet in op energiebesparing door isoleren en rendabele vormen van decentrale opwekking.

Investeringen in warmtenetten kunnen worden gestimuleerd door een risicofonds, medefi nancieringsmogelijkheid van de overheid en subsidiering van de onrendabele top via de ODE-heffi ng. In grote delen van het land is op korte termijn nog geen (betaalbare) alternatieve warmtevoorziening beschikbaar. Gebruik daarom ook hybride oplossingen in de overgangsperiode. Prioriteer isolatie bij mensen met een lager inkomen (of wijken met veel mensen met een lager inkomen) omdat energiearmoede en gezondheidsschade door slecht geïsoleerde woningen serieuze problemen zijn.

3

Sluit zoveel mogelijk aan bij de Europese Renovation Wave

Maak gebruik van de Recovery and Resilience Facility (RRF) van de EU. Hierin ligt een envelop van 5,6 miljard euro klaar voor Nederland, waarvan 37% (ca. 2 miljard) geoormerkt is voor investeringen in duurzaamheid.

4

Creëer draagvlak door helder en transparant te zijn over doelbereik, tussenstappen en behaalde resultaten

Zorg voor betrouwbare meetinstrumenten en monitoring om de voortgang te bewaken. Bouw een jaarlijks evaluatiemoment in met de afspraak tot bijsturing als de voortgang onverhoopt achterblijft.

5

Zorg dat gemeenten (samen met woningcorporaties en netwerkbedrijven) faciliteren dat marktpartijen een kant-en-klaar aanbod kunnen doen aan gebouweigenaren per wijk, buurt, blok of gebouw, zo mogelijk inclusief financiering.

Maak het VVE gemakkelijk om de stap te zetten. Eenmalige investeringskosten kunnen worden verrekend met de lagere energiekosten (woonlasten- en TCO-benadering). Borg dat mensen die het anders willen doen wél mee kunnen doen met fi nancieringsoplossingen. Dwing mensen niet tot een one-size-fits-all.

6

Zorg voor een goede dialoog met alle betrokkenen over doelen, aanpak en uitvoering

Wees consistent, eenduidig, eerlijk en transparant over de kosten. Geef ruimte voor inspraak en medezeggenschap. Stimuleer en ondersteun bewonersinitiatief. En combineer de fysieke aanpak van het huis met aandacht en zorg voor eventuele sociale problemen van de bewoners.

7

Voor investeringen die samenhangen met verduurzaming en leiden tot hogere woonlasten dienen aanvullende financiële middelen beschikbaar te zijn.

Bijvoorbeeld verruiming van het Warmtefonds en het door CE Delft nader uitgewerkte vouchersysteem waarmee het onrendabele deel van energiebesparende maatregelen gefinancierd kan worden. Investeringen van corporaties en andere verhuurders kunnen via afschaffi ng of teruggave van de verhuurdersheffi ng worden gefi nancierd. Grote verhuurders kunnen zo hun rol als startmotor waarmaken. Zorg dat middelen die nu worden ingezet, zoals ISDE of extra teruggave Energiebelasting, samen komen in één overzichtelijk ondersteuningsinstrument, zodat er een einde komt aan de lappendeken van subsidiemogelijkheden.

8

Stimuleer de markt tot opschaling, industrialisatie, innovatie en een effi ciënt proces door aanbodversterking

Bijvoorbeeld met tenders voor het bedrijfsleven naar voorbeeld van wind op zee. Daardoor kan de markt corporaties bedienen om hun rol als startmotor waar te maken. Denk hierbij aan slimme samenwerkingsvormen, zoals Resultaatgericht Samenwerken (RGS), waarbij opdrachtgevers en marktpartijen aan vastgoedprojecten werken vanuit een langetermijnstrategie.

9

Faciliteer een goede doorstroming op de woningmarkt zodat op natuurlijke momenten zoals een transformatie, verbouwing, onderhoudsbeurt of verhuizing, huizen verduurzaamd kunnen worden.

Door bijvoorbeeld seniorenwoningen te bouwen, komen andere huizen vrij die bewoond gaan worden door gezinnen die op hun beurt vertrekken uit kleine eengezinswoningen. Bij al die verhuisbewegingen is het vaak een aantrekkelijk momentum om het huis te verbouwen, waardoor verduurzamingsingrepen samenvallen met toch al voorgenomen of noodzakelijke investeringen; dat is niet alleen kosteneffectief, maar voorkomt ook extra overlast en hinder. Zorg daarbij voor bijpassend instrumentarium. Stimuleer stapsgewijs verduurzamen door deze aanpak op te nemen in bestaande en nieuwe subsidieregelingen, zoals de Renovatieversneller, ISDE, SEEH etc..

10

Zorg dat in de door ons bepleite eerste grote stap woonlastenneutraliteit langjarig wordt geborgd door goede monitoring.

Creëer een systeem voor marktpartijen om de prestatie van aangebrachte besparingsmaatregelen te garanderen. Denk in de tussentijd na over een eerlijke lastenverdeling voor de tweede grote stap, waarin we in heel Nederland moeten zorgen voor het leveren van duurzame warmte.

Benieuwd naar de onderbouwing?

De aanstormende renovatiegolf vereist een grootschalige ingreep in het leefmilieu en leefwijze van alle Nederlanders. In deze onderbouwing door de TU Delft (i.o.v. NRP) worden de 10 punten langs De Dannemiller weergave van de Gleicher formule voor verandering gelegd.

Lees de onderbouwing

Coalitiepartners

Het renovatiemanifest is een initiatief van een brede coalitie van marktpartijen, belangenorganisaties en NGO’s.

Samen meer impact

Het manifest wordt mede-ondersteund door o.a de volgende organisaties:

ADVIESBUREAUS

 • ABT B.V.
 • Arcadis Nederland B.V.
 • Dijkoraad
 • HEVO
 • IMd Raadgevende Ingenieurs
 • IOB
 • JKW Gebäude KG
 • Making Space
 • Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling b.v.
 • Rho adviseurs voor leefruimte
 • The Missing Link
 • Transformeer.com
 • Tsavo
 • Van Ruysdael
 • vb&t
 • Stichting W/E Adviseurs duurzaam bouwen

ADVOCATENKANTOREN

 • Lexence
 • Weebers vastgoed advocaten

ARCHITECTENBUREAUS

 • A&R10
 • Abels & Partners Architecten
 • ag NOVA architecten
 • Architecten Cie. B.V.
 • Ector Hoogstad Architecten
 • EGM architecten
 • Inbo
 • JHK Architecten
 • Mei architecten
 • Van Manen
 • Van Schagen Architecten
 • WDJArchitecten

BANKEN EN FINANCIËLE INSTELLINGEN

 • BNG
 • ING Real Estate Finance
 • Nationaal Restauratiefonds
 • Rabobank Real Estate Finance

BELEGGERS

 • Bouwinvest
 • SVn
 • Syntrus Achema Real Estate & Finance
 • Vastned

BOUWBEDRIJVEN

 • Aannemersbedrijf Nico de Bont
 • Coen Hagedoorn Bouwgroep
 • Croonwolter&dros
 • Dura Vermeer
 • Era Contour
 • Hemubo
 • J.P. van Eesteren
 • Koninklijke BAM Groep NV
 • Koninklijke Woudenberg
 • Qbuild
 • Roozen van Hoppe
 • Rutges Vernieuwt
 • Smits Vastgoedzorg
 • TBI Holdings BV
 • transVORM
 • Van der Leij Bouwbedrijven BV
 • Van der Wiel Bouw
 • Van Wijnen Holding NV
 • Willems Vastgoedonderhoud

DEMONTAGEBEDRIJVEN

 • Beelen NEXT
 • M. Heezen B.V.

INSTALLATEURS

 • Comfort Partners
 • Hollander Techniek
 • ULC Groep b.v.

ONTWIKKELAARS

 • BOEi
 • Dudok Groep
 • Meyer Bergman Erfgoed Groep
 • Synchroon
 • Zadelhoff Beheer

TOELEVERANCIERS

 • Faay
 • Isobooster
 • New Horizon Urban Mining
 • Normteq
 • PXA Nederland
 • Recticel
 • Remeha
 • ReVisi
 • Rockwool
 • Saint Gobain Isover
 • Sto Isoned
 • Strikolith
 • Tonzon
 • Triflex

WONINGCORPORATIES

 • Habion
 • Havensteder
 • Mitros
 • Parteon
 • Rochdale
 • Staedion
 • Trudo
 • Wonen Limburg
 • Woningstichting Eigen Haard
 • Woonbedrijf Eindhoven
 • Woonbron
 • Woonfriesland
 • Wooncompas
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

BEGUNSTIGER

 • De Nederlandsche Bank
 • OMU
 • TNO
 • VENIN
 • Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN)

Vragen
/voor de pers

Brigitte Berends
programma manager NRP Klimaat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-50622616
Albert de Vries
voorzitter NRP Klimaat
06-22244620